Esteu aquí: Inici NOTÍCIES FAQs de les restriccions al sector esportiu per contenir la Covid-19 (9 de febrer de 2021)

FAQs de les restriccions al sector esportiu per contenir la Covid-19 (9 de febrer de 2021)

11-02-2021

 

Tens dubtes respecte a les restriccions al sector esportiu per contenir la COVID19?

La Secretaria General de l'Esports i Activitat Física ha publicat un document amb respostes a les preguntes més freqüents.

Pots consultar-lo a >>>>>>>>FAQs<<<<<<<<
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/FAQS_mesuresActualitz_9febrer21_ok_accessible.pdf

 

FAQs de les restriccions al sector esportiu per contenir la Covid-19 (9 de febrer de 2021)

 

Poden obrir les instal·lacions esportives tancades?

Sí. Les instal·lacions i equipaments en espais tancats (pavellons, gimnasos, piscines, etc.) poden obrir amb aforament al 30%, cita prèvia, control d’accés i sense l’ús de vestidors excepte per a les activitats aquàtiques. La pràctica d'activitats esportives en aquestes instal·lacions s’ha de desenvolupar amb mascareta, excepte en les piscines i els grups bombolla federats. Es poden fer activitats en grup limitades a 6 persones, excepte en les activitats federades que poden superar aquesta limitació de practicants si ho fan amb els grups estables habituals i seguint el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. A les piscines, només pot obrir-se al públic el vas per a la pràctica esportiva. En cap cas podran fer-ho les zones d’aigües o espais ludicotermals inclosos a la mateixa instal·lació, els quals hauran de romandre tancats. Els centres de tecnificació i d’alt rendiment esportiu, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional estan exclosos d’aquestes restriccions. Tampoc afecten al col·lectiu d’esportistes que tinguin la consideració de professionals, així com els/les esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment i els assimilats a nivell de l’Estat espanyol. Pel càlcul d’aforament en instal·lacions esportives es pot prendre de referència el document aprovat pel PROCICAT en data de 28 d’octubre de 2020.

 

Poden obrir les instal·lacions a l’aire lliure?

Sí. Es permet l’obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure, amb aforament al 50%, control d’accés i sense ús de vestidors excepte per a les activitats aquàtiques. Es poden fer classes i activitats esportives en instal·lacions descobertes en grup limitades a un màxim de 6 persones, inclòs el professor/a o monitor/a, si n’hi ha. Aquesta limitació, però, no afecta les activitats esportives federades, que s'han de realitzar en els grups estables habituals i amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Queden exclosos d’aquestes restriccions els Centres de Tecnificació i Centres d’Alt Rendiment, tant de titularitat pública com privada. Per calcular l’aforament de les instal·lacions esportives, es pot prendre de referència el document aprovat pel PROCICAT en data de 28 d’octubre 2020.

 

Hi ha un horari concret de tancament al públic de les instal·lacions esportives?

Les instal·lacions esportives podran romandre obertes al públic de les 6 del matí a les 21.00 hores del vespre. Els usuaris que romanguin a l’interior de la instal·lació hauran de sortir de la mateixa amb el temps suficient per arribar al seu domicili abans de les 22h i complir d’aquesta manera amb el confinament nocturn decretat. Com a excepció, podran romandre obertes les instal·lacions esportives que acullin els esportistes amb consideració de professionals o participin en competicions professionalitzades, així com els esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància i serveis essencials a la instal·lació. Aquestes persones podran romandre a la instal·lació esportiva i desplaçar-se per anar o tornar del seu lloc de treball (entrenament o competició) sobrepassant la limitació horària de mobilitat nocturna. Aquests col·lectius hauran d’acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat o la declaració autoresponsable juntament amb la documentació acreditativa que així ho justifiqui.

 

Afectació als esportistes

 

Què es considera esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment?

Són esportistes d’Alt Nivell aquells/es que obtinguin aquest reconeixement oficial mitjançant la darrera publicació al DOGC (núm. 8238 d’1 d’octubre) o el mateix BOE, sempre que preservin els beneficis d’aquesta condició. Així mateix, són esportistes d’Alt Rendiment els/les que figurin al DOGC dels darrers 3 anys, tinguin beca en centre de tecnificació o certificat pel CSD a petició de la respectiva federació espanyola. Els/les titulars d’aquesta condició han d’acreditar-la mitjançant el corresponent certificat federatiu o la mateixa publicació en el Diari Oficial.

 

Qui té consideració d’esportista professional?

Són esportistes professionals aquells/es que, amb independència de la competició en la qual participin, en virtut d'una relació establerta amb caràcter regular, es dediquin voluntàriament a la pràctica de l'esport per compte propi o dins de l'àmbit d'organització i direcció d'un club o entitat esportiva a canvi d'una retribució. Queden exclosos de l'àmbit d'aquesta norma aquelles persones que només reben la compensació de les despeses derivades de la seva pràctica esportiva.

 

Els esportistes professionals i les competicions professionalitzades

Podran tenir les mateixes prerrogatives que els esportistes professionals aquells que participin en competicions que, per la seva naturalesa, estiguin professionalitzades. Als efectes del present, tindran consideració de competicions professionalitzades aquelles que, amb caràcter de competició sènior estatal o internacional, corresponguin a la màxima categoria de la modalitat esportiva federada corresponent.

 

Mobilitat comarcal

 

Quines mesures hem de tenir en compte per a l’activitat esportiva i física a l’aire lliure (fora d’instal·lacions esportives)?

Els/les esportistes podran desenvolupar la pràctica esportiva o entrenaments en la comarca de residència. Es pot fer activitat en grups de màxim 6 persones, excepte en les activitats federades, que poden superar aquesta limitació de persones.

 

Quan parlem d’activitat esportiva a l’aire lliure, també estem parlant d’activitat física?

Sí. Per extensió, cal entendre que la pràctica d’activitat esportiva a l’aire lliure també comprèn aquelles activitats o pràctiques vinculades a l’activitat física (per exemple, senderisme), incloent-hi les nàutiques i les aèries.

 

Qui està exempt del confinament comarcal?

Estan exempts de la limitació de mobilitat comarcal els/les esportistes següents:

 el col·lectiu d’esportistes que hagin d’assistir a entrenaments per prendre part en competicions professionals, professionalitzades, estatals i internacionals o anar a competir en aquestes proves

 el col·lectiu d’esportistes federats que hagin d’assistir a entrenaments per prendre part en competicions catalanes que donen accés a categories estatals o anar a competir en aquestes proves

 els/les esportistes que tinguin la consideració de professionals, així com els/les esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment i els assimilats a nivell de l’Estat espanyol

 

Entre les excepcions a la limitació de mobilitat comarcal, també hi ha els desplaçaments motivats per al desenvolupament d'activitats docents i d'activitats d'intervenció socioeducativa que comportin sortides del centre educatiu, sempre que no impliquin pernoctació. Tampoc es troben afectats per aquesta limitació comarcal els centres de tecnificació i d’alt rendiment esportiu, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

 

Confinament nocturn

 

Quins/es esportistes poden desenvolupar activitat esportiva o desplaçar-se durant els horaris de confinament nocturn?

Ho poden fer els/les esportistes professionals o aquells/es que entrenin o participin en competicions professionalitzades de caràcter estatal o internacional que corresponguin a la màxima categoria de la modalitat esportiva federada.

 

Les competicions

 

Quines competicions poden celebrar-se?

Es permet la represa de les competicions catalanes que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals, i es manté la celebració de competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professional. Totes les competicions autoritzades s’han de celebrar sense públic. Pel que fa a les propostes de competicions catalanes classificatòries per a les estatals que hagin fet les respectives federacions catalanes, el Consell Català de l’Esport determinarà periòdicament les que estan permeses en funció dels criteris d’edat i temporalitat. Els/les esportistes inscrits en aquestes competicions estan exempts de la limitació de mobilitat comarcal per assistir als entrenaments i/o competicions permeses. Tenen consideració de competicions oficials estatals aquelles incloses i aprovades en el calendari de la federació esportiva estatal corresponent. No tindran aquesta consideració aquelles competicions puntuables per rànquings o classificatòries en competicions estatals si no formen part del calendari de la federació esportiva estatal corresponent. Tenen consideració de competicions oficials internacionals aquelles incloses i aprovades en el calendari de la federació esportiva internacional corresponent, així com aquelles reconegudes per les mateixes federacions. Tenen la consideració de competicions professionals aquelles de caràcter estatal qualificades així per la Ley 10/1990, de 15 d’octubre, del deporte, és a dir, Primera i Segona Divisió A de futbol, així com la Lliga ACB de bàsquet.

Quins protocols han de complir les competicions autoritzades?

Les competicions estatals, internacionals i professionals han de seguir els protocols determinats pel Consejo Superior de Deportes, mentre que les competicions catalanes que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals han de seguir el pla sectorial aprovat pel PROCICAT, així com els protocols aprovats per les federacions i validats pel Consell Català de l’Esport.

Poden admetre públic les instal·lacions que acullin competicions esportives autoritzades?

No. En qualsevol cas, les competicions autoritzades hauran de celebrar-se sense públic.

 

Ensenyaments esportius i extraescolars

 

Es poden impartir ensenyaments universitaris de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport?

En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), la docència ha de ser virtual, a excepció de les pràctiques i les avaluacions i també de les classes corresponents al primer curs d'estudis de grau, en les quals es pot reprendre l'activitat presencial restringida. En el desenvolupament de les activitats presencials s'han d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

I els ensenyaments de règim especial vinculats a l’esport?

Els centres que imparteixen ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyaments de règim especial) han d'aplicar mesures per reduir la presencialitat als centres. En tots els casos, aquestes mesures no han d’entrar en contradicció amb el dret a l'educació de l'alumnat. Quedaran inclosos dins aquesta consideració els ensenyaments reglats de règim especial vinculats a l’esport, és a dir, els cicles formatius de grau mitjà i superior. La docència teòrica dels ensenyaments esportius de caràcter federatiu i anàlegs ha de prioritzar-se de forma virtual, o reduint al màxim l’activitat presencial. Podran ferse presencialment aquelles sessions pràctiques, avaluacions i proves d’accés, tot extremant les mesures de protecció.

S’autoritzen les activitats esportives extraescolars?

Només es permeten les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es duguin a terme en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva. Se suspèn el lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es fan fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu, amb un propòsit educatiu o formatiu

Servei d'Esports

Regidoria d’Esports i Activitat Física

Avinguda de Tortosa 2, Edifici Mercolleida, 1a planta 25005 Lleida
Tel. 973 700 607 / 973 700 614